Trình Tự Đoán Qủe

Trình Tự Đoán Qủe là sau khi sắp xếp quẻ xong, có thể bắt đầu đoán quẻ. đoán như thế nào, bắt đầu từ đâu? lấy hào nào làm dụng thần? có gì cát? có gì hung?, bao giờ việc cát hung ứng nghiệm:

Trình Tự Đoán Qủe

 1. Trước hết phải xác định sinh khắc chế hóa nội tại.
 2. Quy định đặc thù và tương sinh tương khắc của dụng thần, nguyên thần, kỵ thần, cừu thần.
 3. Sự chế ước của điều kiện bên ngoài đối với hào trong quẻ.

Que chủ và quẻ biến, hào thế và hào ứng, dụng thần và kỵ thần đều là các điều kiện bên trong. nguyệt kiến, nhật thần, thái tuế, khung giờ cụ thể là các điều kiện bên ngoài.

Quẻ chủ và quẻ biến là biến hóa của điều kiện bên trong. củng là sự biến hóa của dụng thần, nguyên thần, kỵ thần, cừu thần; là biến hóa mà hào biến quay lại tương sinh tương khắc, tương hợp, tương xung tương hình. mà những biến hóa này đều do các điều kiện bên ngoài quyết định, ai vượng, ai suy, có lực hay vô lực, có quyền hay không, thành hay bại.

Tóm lại lúc đoán quẻ trược hết phải quan sát để nắm được tình hình biến hóa của các điều kiện bên trong, sau đó lại dựa vào sự sinh phù hay chế ước của nhật nguyệt đối với hào trong quẻ để quyết định vượng suy và sinh khắc của các hào.

Ví dụ Trình Tự Đoán Qủe

Sự chế ước của điều kiện bên ngoài đối với hào trong quẻ.

Họ vương tỏ tình với bạn gái hỏi rằng có được chấp thuận hay không?

ngày Mậu Ngọ, tháng nhâm tuất.Trình Tự Đoán QủeTrước tiên phân tích điều kiện bên trong:

 1. Chọn hào thế phụ mẫu là đại diện cho người họ vương. Phụ mẫu ngọ hỏa ở nguyệt lệnh bị nhập mộ, ở nhật thần được nhật kiến nên ngọ hỏa vượng tướng, vì ngọ hỏa không động mà là tỉnh, nên nó thể hiện thái độ tiêu cực. trong quẻ có 1 hào tý làm là kỵ thần của hào thế, đến xung hào thế, tuy nhiên kỵ thần tý thủy trong nhật huu tù, ở nhật thì bị nhật phá, lại lâm không, và bị hào động khắc nên tạm thời không phát huy tác dụng.
 2. Lấy hào thê tài tý thủy đại diện cho người bạn gái, tý thủy ở nguyệt là hưu tù, ở nhật là tử địa, lại gặp không vong, còn bị hào động thìn thổ khắc, như vậy hào ứng suy, vô khí vô lực.
 3. Hào ứng đại diện cho đối phương, thê tài lâm câu trần, nhị hợp với sửu thổ biểu thị có người thứ 3 xen vào.
 4. Quẻ chủ trong huynh đệ thìn thổ động, tuy có nhật thần ngọ hỏa sinh nhưng lại bị nguyệt kiến tuất thổ xung, lại động hóa thoái thần sửu thổ, hào huynh đệ là thần kiếp tài, hào động nghĩa là tiến gần tới sự náo nhiệt, vui vẻ, nhưng việc lại không thành, nguyên nhân thứ nhất là gặp nguyệt xung, thứ 2 là động hóa thoái thần, thoái thần sửu thổ không sinh khắc, xung hợp thìn thổ mà quay lại nhị hợp với hào 1 tý thủy, tý thủy đại diện cho bạn gái  vậy cô gái bắt cá 2 tay.
 5. Trong quẻ, hào thế và hào ứng tương xung, lại là quẻ lục xung, việc 2 người chia tay chỉ là sớm muộn.
 6. Kỵ thần tý thủy tạm thời vô lực, lúc điều kiện bên ngoài khiến nó tăng thêm sức mạnh, lúc nó tự vượng tướng, tình hình có thể thay đổi. đến tháng tý, tý thủy đương vượng có thể xung dụng thần ngọ hỏa của hào thế, loại xung này có thể xuất hiện hiện tượng tương phản, lúc đó quan hệ của 2 người sẻ chấm dứt.

Lưu ý:

Ngày giờ, tháng năm là các điều kiện bên ngoài, sức mạnh ngủ hành mà chúng đại diện củng tùy thuộc vào vượng, tướng, hưu, tù, tử của bốn mùa mà biến đổi.việc cần dự đoán thì lấy sức mạnh của dụng thần, nguyên thần để đại diện, xem ở nhật ở nguyệt là vượng hay là suy. vượng suy của kỵ thần và cừu thần củng hoàn toàn do nhật nguyệt quyết định. cho nên, việc cần dự đoán thành hay bại phải xem điều kiện có lợi cho dụng thần hay bất lợi cho kỵ thần. ngoài ra còn có vấn đề xung và hợp trong quẻ, đều đồng bộ với vượng suy của nhật nguyệt. nói 1 cách đơn giản thì vượng suy của dụng thần, nguyên thần, kỵ thần, cừu thần, đều liên quan đến nhật nguyệt.

Các hào trong quẻ đều đồng bộ với nhật nguyệt. nếu dụng thần và nguyên thần vượng hơn được nhật ngyệt sinh thì việc cần dự đoán sẻ cát lợi, nếu kỵ thần và cừu thần vượng tướng vượng hơn được nhật nguyệt sinh thì việc cần dự đoán sẻ gặp hung, đây có thể coi là 1 Quy luật.

Sự chế ước của tầng bậc của hào trong quẻ là trung tâm.

Hào của tầng thứ nhất: chỉ ngày giờ tháng năm, là nguồn gốc của vượng suy ở các hào trong quẻ.

Hào của tầng thứ 2: hào biến trong quẻ, có thể sinh khắc chế hóa, hình xung, hợp hại hào động.

Hào của tầng thứ 3: chỉ hào động trong quẻ, có thể sinh, khắc, hợp, chế hào tĩnh, hào ở cùng tầng bậc, hào phục tàng.

Hào của tầng thứ tư; chỉ hào tĩnh, hào phục tàng.

Ví dụ trình tự đoán quẻ:

Một công ty chuẩn bị có sự thay đổi về ban lãnh đạo, hỏi vị trưởng phòng nọ có được thăng chức hay không?

Ngày kỷ hợi, tháng canh thân, năm mậu tý

Trình Tự Đoán Qủe

 1. Chọn hào phụ mẫu hợi thủy làm dụng thần đại diện cho vị trưởng phòng nọ, hợi thủy được nguyêt kiến thân kim sinh, ở nhật thì lâm nguyệt kiến. trong quẻ lại được các hào động tạo thành tam hợp cục Tị dậu sửu tạo tam hợp cục kim sinh cho dụng thần hợi thủy, dụng thần rất vượng nên cho thấy năng lực giải quyết công việc của vị trưởng phòng cực tốt. có thể được lên chức.
 2. Nguyệt kiến là tầng thứ nhất, đối ứng với hiện thực đời sống thì đại diện cho lãnh đạo công ty, biểu thị lãnh đạo cấp trên, rất quan tâm đến tài năng và năng lực của vị trưởng phòng.
 3. Nhật thần hợi thủy củng là hào thuộc tầng thứ nhất. đại diện cho cấp trên trực tiếp của vị trưởng phòng cho thấy quan hệ giữa vị trưởng phòng và người này rất tốt.
 4. Thời gian lên chức:

Thời gian hiện tại và thời gian tiến hành.

Thời gian hiện tại là chỉ năm, tháng, ngày, giờ xem quẻ, thời gian tiến hành là lúc mọi việc biến đổi trong tương lai.

Thuần thục sinh, khắc, chế, hóa, hình, xung, hợp, hại và các loại quy định nội tại trong quẻ, lại kết hợp với thời gian tiến hành, như vậy có thể, đoán được cát hung, họa phúc của cả hiện tại, quá khứ tương lai của vấn đề.

Ví dụ trình tự đoán quẻ:

Có 1 người hỏi quẻ về cầu tài như sau:

Ngày nhâm thân. tháng đinh mùi (Tuất hợi không vong)

trình tự đoán quẻ

 1. Chọn hào tử tôn hợi thủy là người hỏi quẻ. hợi thủy động, lại lâm không vong, nhưng động hóa tuất thổ hồi đầu khắc, tuất thổ là kỵ thần được nguyệt lệnh phù trợ mà vượng, hóa hồi đầu khắc, không cát. Hào thế hợi thủy lại được nhật thần thân kim sinh, vậy là 1 khắc 1 sinh.
 2. Cầu tài thì lấy hào thê tài làm dụng thần, thế nhưng trong quẻ lại không có hào thê tài không hiện trong quẻ, ẩn phục tại hào 2 Quan quỷ ngọ hỏa, bị ngọ hỏa tiết khí, mặt khác lại bị hưu tù trong nhật nguyệt nên không có lực. ngày dó cầu tài thì không có kết quả.
 3. Vậy sắp tới ngày nào có thể cầu tài được, có thể dựa vào thời gian tiến hành để suy đoán.

Ngày Dậu: Mão mộc phục tàng, không thể thoát ra được, ở tháng mùi hưu tù, ngày dậu là phá, không có tiền tài.

Ngày tuất: Tài tinh mão mộc vẫn hưu tù, không thể thoát ra, không có tiền tài.

Ngày hợi: Nhật thần hợi thủy sinh phù tài tinh mão mộc, nhưng bị phi thần ngọ hỏa tiết khí, không có tiền tài.

Ngày tý: Nhật thần tý thủy xung phá phi thần ngọ hỏa, tài tinh mão mộc thoát ra được, nhật thần tý thủy sinh phù mão mộc, lúc này mão mộc vượng tướng, hào thế hợi thủy, hào tài mão mộc , nguyệt kiến mùi thổ hình thành hợi – mão – mùi tam hợp cục trợ lực cho hào tài, hào thế hợp với hào tài, ngày này có thể cầu tài.

Xem thêm:

 1. Thợ Sơn Nhà Tại TPHCM uy tín giá rẽ
 2. Thợ Chống Thấm Tại TPHCM
 3. Thợ sơn nhà tại Quận 2
 4. Thợ Sơn Nhà Tại Quận 1
 5. Thợ Chống Dột Mái Tôn Tại TPHCM

Khi có nhu cầu tư vấn Qúy khách hàng vui lòng liên hệ với đội với chúng tôi như sau:

Hotline: 0937051828 – 0988230858 Mr Thuận

Zalo: 0937051828

Dự án thiết kế đã thực hiện

Yêu cầu tư vấn, báo giá