Xem thêm

Phản Ngâm – Phục Ngâm: Quẻ phản ngâm là quẻ biến thành quẻ tương xung, hào phản ngâm biến thành hào tương xung. Quẻ tương xung thì ít mà hào tương xung thì nhiều. Quái phản ngâm gồm: Càn biến tốn, tốn biến càn; khảm biến ly; ly biến khảm, chấn biến đoài, đoài biến

Yêu cầu tư vấn, báo giá